Algemene Voorwaarden

THE DIGITAL CURE V.O.F.

 (draft)
 
      I N H O U D
ARTIKEL 1   BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN    3
ARTIKEL 2   ALGEMEEN  4
ARTIKEL 3   TOTSTANDKOMING VAN EEN OVEREENKOMST 4
ARTIKEL 4   DE DIENST EN AANSPRAKELIJKHEID   4
ARTIKEL 5   MEDEWERKING CONTRACTANT   4
ARTIKEL 6   PRIVACYSTATEMENT   4
ARTIKEL 7   INTELLECTUEEL EIGENDOM  4
ARTIKEL 8   OVERMACHT 5
ARTIKEL 9   UITZONDERING OP UITVOERINGSPLICHT BIJ (DREIGENDE) INBREUK   5
ARTIKEL 10  VERPLICHTINGEN DIENSTVERLENER  5
ARTIKEL 11  VERGOEDINGEN  5
ARTIKEL 12  DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST  6
ARTIKEL 13  NO CURE, NO PAY  6
ARTIKEL 14  SERVICEBEZOEKEN  6
ARTIKEL 15  CONTRACTOVERNEMING   7
ARTIKEL 16  KLACHTEN EN GESCHILLEN   7
ARTIKEL 17  TOEPASSELIJK RECHT   7
ARTIKEL 18  VERJARINGSTERMIJN  7
Algemene Voorwaarden The Digital Cure      || 2BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
In deze voorwaarden hebben de met een hoofdletter aangeduide begrippen de volgende 
betekenis.
Aanvaarding : de acceptatie van de aanmelding van Contractant door Dienstverlener;
Algemene Voorwaarden : deze algemene voorwaarden van Dienstverlener 
voor de Dienst;
Contractant : degene die met Dienstverlener de Overeenkomst voor de Dienst sluit;
Dienst : de door Experteam franchisenemers aangeboden dienst, bestaande uit
reparatie, herstel, aansluitingen, leveringen en advies op het gebied van 
computerapparatuur, consumentenelectronica, televisie, home entertainment, 
telecommunicatie, multimedia- en internettoepassingen;
Dienstverlener : de zelfstandig ondernemer die de Dienst aan Contractant levert op basis 
van de door hem met Experteam gesloten franchiseovereenkomst;
The Digital Cure : de naam gebruikt ter aanduiding van de organisatie van KPN Franchise 
B.V. en haar franchisenemers alsmede de naam waarmee de Dienst wordt
aangeduid;
KPN : KPN B.V. danwel een daartoe behorende dochteronderneming, waaronder
KPN Franchise B.V.;
Overeenkomst : de overeenkomst tussen Dienstverlener en Contractant op grond waarvan 
door Dienstverlener de Dienst aan Contractant ter beschikking wordt gesteld;
Werkzaamheden : de activiteiten die Dienstverlener op verzoek van Contractant verricht 
teneinde de Dienst aan Contractant te leveren.
Algemene Voorwaarden The Digital Cure      || 3
ARTIKEL 01ALGEMEEN
2.1 Op de Overeenkomst zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Dienst door Dienstverlener aan 
Contractant. Dienstverlener is een zelfstandig ondernemer die op basis van een van KPN 
Franchise B.V. verkregen recht van franchise het recht tot het verlenen van de Dienst 
exploiteert. Door het sluiten van de Overeenkomst ontstaat enkel een rechtsverhouding 
tussen Contractant en Dienstverlener.
2.3 Dienstverlener spant zich in om de dienstverlening zo snel en efficiënt mogelijk te laten 
verlopen. Door de grote verscheidenheid van apparatuur en infrastructuur is het technisch 
onmogelijk in alle omstandigheden direct en onmiddellijk tot een – blijvende - oplossing te 
komen.
TOTSTANDKOMING VAN EEN OVEREENKOMST
3.1 De Overeenkomst komt tot stand door acceptatie door Dienstverlener van de melding 
van Contractant bij The Digital Cure callcenter en de daarbij door Contractant verstrekte 
informatie.
3.2 Ter bevestiging van de melding ontvangt Contractant per e-mail een bericht dat
Dienstverlener met Contractant contact opneemt.
3.3 Nadat Dienstverlener kennis heeft genomen van de melding van Contractant en deze 
melding aanvaardt, zal hij met Contractant op een zo kort mogelijke termijn als redelijkerwijs 
mogelijk is een afspraak maken teneinde de Dienst te kunnen verrichten.
DE DIENST EN AANSPRAKELIJKHEID
4.1 Voor het leveren van – onderdelen van - de Dienst kan Dienstverlener mede afhankelijk 
zijn van prestaties van derden waarop Dienstverlener geen invloed heeft. Dienstverlener kan 
niet garanderen dat Contractant te allen tijde gebruik kan maken van de Dienst.
4.2 Dienstverlener is nimmer aansprakelijk voor schade die Contractant op welke wijze dan 
ook mocht lijden als gevolg van het uitvoeren van de Dienst door Dienstverlener. Dit is 
slechts anders wanneer schade is ontstaan als gevolg van opzet of grove schuld aan de 
zijde van Dienstverlener.
Algemene Voorwaarden The Digital Cure      || 4
ARTIKEL 02
ARTIKEL 03
ARTIKEL 04MEDEWERKING CONTRACTANT
5.1 Contractant zal, voor zover zulks redelijkerwijs noodzakelijk is, zijn medewerking 
verlenen aan het uitvoeren van de Dienst. Contractant zal onder meer tijdig alle voor de 
levering van de Dienst benodigde gegevens en informatie verstrekken.
5.2 Contractant staat er voor in dat de in het eerste lid van dit artikel bedoelde informatie 
juist en volledig is, alsmede dat hij gerechtigd is de informatie aan Dienstverlener te 
verstrekken ten behoeve van de levering van de Dienst. Contractant vrijwaart Dienstverlener 
tegen eventuele aanspraken van derden terzake.
5.3 In het geval Dienstverlener op de locatie van Contractant werkzaamheden verricht, zal 
(het personeel van) Dienstverlener in overleg met Contractant toegang verkrijgen tot de 
locaties en de ruimten waar de werkzaamheden dienen te worden verricht.
5.4 Contractant staat in voor de veiligheid van de door Dienstverlener te gebruiken ruimten 
en zal Dienstverlener vrijwaren voor aanspraken van derden die in verband met de 
uitvoering van de Dienst schade lijden welke het gevolg is van onveiligheid van de aan 
Dienstverlener ter beschikking gestelde ruimten.
PRIVACY
6.1 Om de Dienst te kunnen bieden kunnen door Dienstverlener persoonsgegevens worden 
verzameld. Dienstverlener gebruikt deze gegevens alleen ter uitvoering van de 
Overeenkomst.
INTELLECTUEEL EIGENDOM
7.1 De uitvoering van de Dienst leidt niet tot overdracht van enig recht van intellectueel
eigendom aan Contractant en verleent op zichzelf geen gebruiksrechten aan Contractant 
ten aanzien van enig goed. De levering van software strekt evenmin tot enige overdracht 
van intellectuele eigendom.
7.2 Contractant vrijwaart Dienstverlener voor aanspraken van derden vanwege een inbreuk 
op enig (intellectueel eigendoms)recht bij de uitvoering van de Dienst, tenzij deze inbreuk 
alleen aan Dienstverlener kan worden toegerekend.
7.3 Het is Contractant niet toegestaan aanduidingen van KPN en / of The Digital Cure en / of 
Dienstverlener betreffende het intellectuele eigendom aan te passen of te verwijderen van 
goederen die in het kader van de Dienst aan hem worden verstrekt.
Algemene Voorwaarden The Digital Cure      || 5
ARTIKEL 05
ARTIKEL 06
ARTIKEL 07OVERMACHT
8.1 Onder overmacht wordt voor de uitvoering van deze Overeenkomst in ieder geval, doch 
niet uitsluitend, verstaan wegversperringen, files, storingen in de elektriciteitsvoorziening, 
internetverbindingen en kabel-, telefoon- of andere communicatienetwerken waarvan 
Dienstverlener voor de uitvoering van haar diensten afhankelijk is, maar waar Dienstverlener 
redelijkerwijs geen invloed op kan uitoefenen.
UITZONDERING OP UITVOERINGSPLICHT BIJ (DREIGENDE) INBREUK
9.1 Dienstverlener is niet gehouden de Dienst uit te voeren wanneer daarmee, naar het 
oordeel van Dienstverlener, inbreuk kan worden gemaakt op de (intellectuele 
eigendoms)rechten van derden.
9.2 Contractant verstrekt aan Dienstverlener alle informatie en medewerking die 
Dienstverlener vraagt om vast te stellen dat door uitvoering van de Dienst geen inbreuk 
wordt gemaakt op de in het vorige lid genoemde rechten.
9.3 Wanneer Dienstverlener de uitvoering van de Dienst staakt vanwege de in het eerste lid 
genoemde reden is Contractant nog steeds de vergoeding verschuldigd, tenzij dat naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
VERPLICHTINGEN DIENSTVERLENER
10.1 Dienstverlener verleent Contractant de mogelijkheid gebruik te maken van de Dienst 
binnen de door Experteam aangegeven beperkingen, zoals onder meer nader omschreven 
op de site van The Digital Cure, in de Overeenkomst en in deze Algemene Voorwaarden.
10.2 Dienstverlener streeft ernaar de Dienst beschikbaar te stellen op een wijze zoals onder 
meer nader omschreven op de site van Experteam en in de Overeenkomst. Dienstverlener 
is, met inachtneming van de redelijke belangen van Contractant, te allen tijde gerechtigd 
veranderingen in de diensten, procedures, tarieven en overige voorwaarden aan te brengen.
10.3 Dienstverlener garandeert uitdrukkelijk niet dat de Dienst altijd beschikbaar is.
Algemene Voorwaarden The Digital Cure      || 6
ARTIKEL 08
ARTIKEL 10
ARTIKEL 09VERGOEDINGEN
11.1 Dienstverlener is gerechtigd de door Experteam gehanteerde tarieven te wijzigen. 
Dergelijke wijzigingen dienen door Dienstverlener voorafgaande aan het verlenen van de 
Dienst nadrukkelijk, en waar mogelijk bij voorkeur schriftelijk, aan Contractant te worden 
medegedeeld.
11.2 Contractant is verplicht de van toepassing zijnde tarieven en kosten te betalen.
Deze zullen door Dienstverlener ten laste van de rekening van Contractant worden 
gebracht. De betalingsverplichting gaat in op de dag waarop de Overeenkomst tot stand is 
gekomen.
11.3 Indien of zodra de Dienst wordt verleend op basis van een met Contractant af te sluiten 
abonnementsvorm, zullen de abonnementskosten voor de eerste maand pro rato achteraf 
door Experteam in rekening worden gebracht. Hierna zullen de abonnementskosten 
maandelijks vooraf in rekening worden gebracht.
11.4 Indien Contractant zich voor het ter beschikking krijgen van de Dienst aanmeldt voor 
een abonnementsvorm op de Dienst, zal het vereiste abonnementsgeld, na acceptatie van 
deze aanmelding door Experteam, op de eerstvolgende factuurdatum worden geïncasseerd. 
Indien de incasso om welke reden dan ook niet slaagt, kan de toegang tot de Dienst 
onmiddellijk worden geblokkeerd.
Zolang geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, kan Contractant geen gebruik maken 
van de Dienst, tot volledige betaling van de verschuldigde vergoeding, kosten en eventueel 
bijkomende kosten heeft plaatsgevonden.
11.5 Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal Contractant de Dienst direct per 
mobiele PIN aan Dienstverlener voldoen. Dienstverlener kan in uitzonderlijke gevallen 
aanbieden contante betaling te accepteren, danwel de door Contractant verschuldigde 
vergoedingen via automatische incasso af te schrijven van zijn Nederlandse bank- of 
girorekening.
11.6 Indien de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan Contractant als
betalingsherinnering schriftelijk medegedeeld en wordt door Dienstverlener een nadere 
termijn van betaling vastgesteld. Wordt binnen die termijn de volledige betaling van de 
verschuldigde vergoeding niet betaald, dan wordt Contractant automatisch in gebreke 
gesteld, zonder dat enige nadere ingebrekestelling of sommatie nodig is. Contractant is 
vanaf dat moment, zonder nadere aankondiging door Dienstverlener, de wettelijke rente 
verschuldigd over de verschuldigde vergoeding.
11.7 Dienstverlener kan de vordering ter incasso uit handen geven zodra Contractant na 
ingebrekestelling nalatig blijft de verschuldigde vergoeding, vermeerderd met de wettelijke 
rente, te voldoen. Contractant is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en de 
daarover verschuldigde wettelijke rente eveneens gehouden tot de vergoeding van alle 
buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden hierbij 
vastgesteld op 15% van de individuele contractsom, met een minimum van Euro 250,=.
11.8 Wanneer Dienstverlener op verzoek van Contractant de reeds begonnen uitvoering van 
een Dienst staakt, is Contractant toch een vergoeding verschuldigd.
Algemene Voorwaarden The Digital Cure      || 7
ARTIKEL 11DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
12.1 Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de Dienst.
12.2 De Overeenkomst kan te allen tijde door Dienstverlener worden beëindigd indien
Dienstverlener van mening is dat er sprake is van onwerkbare omstandigheden danwel 
indien de Dienst, naar het oordeel van Dienstverlener, niet tot een succesvol einde kan 
worden gebracht.
12.3 Als de overeenkomst op grond van een handelen of nalaten van Contractant wordt 
beëindigd is Contractant gehouden de voor de Dienst verschuldigde vergoedingen en 
kosten te voldoen.
12.4 Indien Contractant een onjuiste opgave doet van gevraagde gegevens, behoudt
Dienstverlener zich het recht voor, in afwijking van het in het eerste lid van dit artikel 
bepaalde, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
12.5 Na het beëindigen van de Overeenkomst retourneert Contractant alle exemplaren van 
software, documentatie en andere materialen die in het kader van deze Overeenkomst aan 
Contractant ter beschikking zijn gesteld.
NO CURE, NO PAY
13.1 Indien Dienstverlener het door Contractant gemelde mankement niet kan oplossen, 
dan zal Dienstverlener aan Contractant geen arbeidsloon en voorrijkosten in rekening 
brengen.
13.2 Mocht Dienstverlener menen dat er een gerede kans bestaat dat hij de Dienst niet 
succesvol kan verrichten, dan heeft Dienstverlener het recht de verlening van de Dienst te 
weigeren. Mocht Contractant toch graag willen dat Dienstverlener het probleem poogt op te 
lossen, dan zal Dienstverlener de kosten voor deze werkzaamheden, in afwijking van lid 1 
en ongeacht de uitkomst, in rekening brengen.
Algemene Voorwaarden The Digital Cure      || 8
ARTIKEL 11
ARTIKEL 13SERVICEBEZOEKEN
14.1 Annulering van een afspraak is kosteloos indien bij die annulering een nieuwe, 
definitieve afspraak kan worden gemaakt.
14.2 Indien bij annulering geen nieuwe afspraak kan worden gemaakt brengt Dienstverlener 
maximaal drie kwartier arbeidsloon bij Contractant in rekening.
14.3 In de volgende gevallen brengt Dienstverlener maximaal drie kwartier arbeidsloon bij 
Contractant in rekening:
a. Dienstverlener kan het servicebezoek niet uitvoeren door afwezigheid van Contractant op 
het afgesproken tijdstip;
b. Dienstverlener wordt niet toegelaten door Contractant;
c. Contractant meldt herstel van het mankement bij aankomst van Dienstverlener.
14.4 Door het Protocol Van Oplevering te ondertekenen gaat Contractant akkoord met de 
uitgevoerde werkzaamheden en het functioneren van hetgeen is geleverd of gerepareerd.
14.5 Op de uitgevoerde werkzaamheden is een garantietermijn van vijf dagen van
toepassing.
14.6 Op geleverde onderdelen of apparatuur is de garantie van het betreffende
onderdeel of de betreffende apparatuur van toepassing.
CONTRACTOVERNEMING
15.1 Contractant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst over 
te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van Dienstverlener. Aan deze 
toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.
KLACHTEN EN GESCHILLEN
16.1 Contractant dient zich in geval van klachten of geschillen met betrekking tot deze
Overeenkomst in eerste instantie te wenden tot de klantenservice van The Digital Cure via
telefoonnummer 0800-0471. The Digital Cure zal hierop binnen 30 dagen na ontvangst van 
de klacht inhoudelijk reageren, tenzij een onderzoek nodig is dat niet binnen deze termijn 
kan worden afgerond of dit anderszins redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval maakt het 
Experteam, binnen die termijn en onder vermelding van de redenen, aan Contractant 
kenbaar wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk aan hem zal worden gegeven.
Algemene Voorwaarden The Digital Cure      || 9
ARTIKEL 14
ARTIKEL 15
ARTIKEL 1616.2 Mocht een klacht niet in onderling overleg worden opgelost, dan ontstaat een geschil 
dat u kunt voorleggen aan de Geschillencommissie ICTWaarborg, Tasveld 1A,3417 XS 
Montfoort, 085-8772982, geschillencommissie@ictwaarborg.nl. Overigens wordt 
een geschil pas door de geschillencommissie in behandeling genomen, als u uw klacht eerst 
schriftelijk aan de leverancier heeft voorgelegd. Bent u niet tevreden met de manier waarop 
deze uw klacht afhandelt, dan kunt u het geschil vervolgens binnen drie maanden nadat u 
het aan de leverancier heeft voorgelegd, aanhangig maken bij de geschillencommissie. Dit 
gebeurt door het invullen van een formulier op de consumentenpagina van de website van 
ICTWaarborg.
Ook de leverancier kan een geschil aanhangig maken. In dat geval moet hij u eerst 
schriftelijk vragen binnen vijf weken te laten weten of u het geschil wilt laten behandelen 
door de geschillencommissie of door de rechter. De leverancier moet daarbij tegelijkertijd 
meedelen dat, als u hierop niet reageert, hij zich na die periode vrij acht het geschil voor te 
leggen aan de rechter.
De uitspraak van de geschillencommissie is bindend. Het reglement van de 
geschillencommissie wordt op aanvraag toegezonden. Hierin is onder andere opgenomen 
de vergoeding die u voor de behandeling van een geschil moet betalen. Als u in het gelijk 
wordt gesteld krijgt u dit bedrag terug. Het klachtengeld bedraagt € 40,- .
TOEPASSELIJK RECHT
17.1 Op de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen 
Contractant en Dienstverlener voortvloeiende uit of verband houdende met de Dienst 
worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde burgerlijke rechter in Den Haag.
VERJARINGSTERMIJN
18.1 Alle vorderingen uit hoofde van deze Overeenkomst verjaren door verloop van vijf 
jaren, te rekenen vanaf de dag volgend op die waarop de vordering opeisbaar is geworden. 
Stuiting van de verjaring vindt plaats overeenkomstig de regels van het algemene recht.
AD-4237/01-11
Algemene Voorwaarden The Digital Cure      || 10
ARTIKEL 17
ARTIKEL 18